preloader
Delta - Producent rolek do kas fiskalnych, z nadrukiem, termicznych, kasowych

Polityka prywatności


Poznaj naszą firmę

POLITYKA PRYWATNOŚCI

w ZBIGNIEW DRĄG Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe DELTA Import-Eksport

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony www.delta.gorlice.pl jest Zbigniew Drąg, ZBIGNIEW DRĄG Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe DELTA Import-Eksport (zwana dalej DELTA).
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Przechowywanie danych osobowych ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na landingpage’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2

Występujące w niniejszej Polityce zwroty oznaczają:

Administrator Danych Osobowych (ADO) – Zbigniew Drąg, „ZBIGNIEW DRĄG Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe «DELTA » IMPORT-EKSPORT”, z siedzibą w Gorlicach, ul. Kornela Makuszyńskiego 5, 38-300 Gorlice, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7381008219, REGON: 490599885.

Usługodawca – Zbigniew Drąg, „ZBIGNIEW DRĄG Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe «DELTA» IMPORT-EKSPORT”, z siedzibą w Gorlicach, ul. Kornela Makuszyńskiego 5, 38-300 Gorlice, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7381008219, REGON: 490599885.

Użytkownik – osoba zamieszczająca swoje dane osobowe na stronie internetowej Usługodawcy.

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Przetwarzanie danych osobowych – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

UODO – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000).

Zasób danych osobowych – wszystkie dane osobowe, niezależnie od sposobu ich utrwalenia, zarówno w formie elektronicznej – w systemie informatycznym oraz na nośnikach (płyty CD/DVD/BD, pamięci flash i inne) jak i papierowej przetwarzane przez DETA I w celu realizacji jej zadań.

Pliki coockies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej www.delta.gorlice.pl.

 

Rozdział II

Zasady udostępniania danych osobowych

3

  1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne.
  2. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników.
  3. Pozyskiwane przez Usługodawcę dane osobowe obejmują:
    • formularz aplikacyjny «PRACA»

– imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko na które kandydat aplikuje – niezbędne do zrealizowania procesu rekrutacji, oraz kontaktu z kandydatem do pracy.

   • formularz «ZAPYTANIE OFERTOWE»

– imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, nazwa firmy – w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia i przyjęcia oferty, oraz kontaktu.

 1. Wszelkie dane osobowe przekazane DELTA są przetwarzane:
 2. zgodnie z przepisami prawa wskazanymi w § 1 ust. 2 Polityki prywatności;
 3. zgodnie z wdrożoną przez DELTA Polityką Prywatności;
 4. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;
 5. wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Użytkownik wyraził zgodę.
 6. W przypadku nieudostępnienia danych osobowych i niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie, Usługodawca nie gwarantuje dostępu do wszystkich funkcji strony www.delta.gorlice.pl.

4

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma w każdej chwili prawo dostępu do danych, sprostowania, aktualizacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Usunięcia, sprostowania, ograniczenia lub aktualizacji danych osobowych można dokonać za pośrednictwem ADO.
 3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w DELTA jest możliwy telefonicznie, pod numerem: +48601942776, albo drogą elektroniczną, pod adresem e-mail: .
 4. Organem nadzorczym, o którym mowa w ust. 1, właściwym do przyjmowania skargi, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: . Godziny pracy biura: 8.00-16.00

5

 1. DELTA zastrzega sobie prawo przetwarzania podanych przez Użytkownika danych osobowych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody na ich przetwarzanie, w zakresie i na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują ADO do retencji danych.
 2. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 3. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Rozdział III

Bezpieczeństwo danych osobowych

6

 1. Administrator danych osobowych wdrożył politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.
 2. Dane osobowe pozyskane przez Usługodawcę są udostępniane i przetwarzane wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone, zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych, upoważnione przez DELTA albo przetwarzające, z którymi DELTA ma podpisane stosowne umowy.
 3. Każdy z podmiotów wskazanych w ust. 2 podpisał stosowne zobowiązanie do zachowania w poufności wszelkich danych oraz do ich ochrony.

Rozdział IV

Pliki cookies

8

 1. Sessioncookies – to tymczasowe pliki, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Persistentcookies – to pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. Informacje gromadzone w ramach Cookiem dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 4. Zebrane dane:
 5. pozwalają na identyfikację Użytkownika, co umożliwia dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb;
 6. służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z witryny www.delta.gorlice.pl, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 7. Monitorowania informacji o Użytkownikach DELTA dokonuje korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 8. Zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz DELTA w celu optymalizacji działań.

9

 1. Użytkownicy strony internetowej www.delta.gorlice.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika www.delta.gorlice.pl. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.
 2. W przypadku zablokowania plików cookies pochodzących ze strony www.delta.gorlice.pl, Usługodawca nie może zagwarantować poprawnego działania strony.
 3. Jeżeli Użytkownik zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin strony www.delta.gorlice.pl chciałby je skasować, może to zrobić w każdej chwili. Informację o tym, jak to zrobić, można znaleźć w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

10

Na stronie internetowej www.delta.gorlice.pl wykorzystywane są następujące pliki cookies:

 1. „niezbędne” – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 3. „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 4. „funkcjonalne” – umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „reklamowe” – umożliwiają dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Rozdział V

Zmiana polityki bezpieczeństwa

11

DELTA zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania strony internetowej www.delta.gorlice.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Rozdział VII

Kontakt

12

 1. Administrator danych osobowych kontaktuje się z Użytkownikiem korzystając z podanego e-maila. Tylko w szczególnych sytuacjach wykorzystywany jest podany przez Użytkownika numer telefonu.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych istnieje możliwość kontaktu osobistego pod numerem telefonu: +48601942776 lub drogą elektroniczną: .